AES Student Council 2018-2019

17/10/2018

In September, AES students had three weeks to eclec AES Student Council members for the 2018-2019 school year. From more than 30 outstanding candidates, they have elected 01 President, 02 Vice Presidents and 12 members.

 

 

Core members

 

- Phạm Song Toàn - Gr. 12.1 - President
- Lê Phạm Tú Quỳnh - Gr. 8.2 - Junior Vice-President
- Nguyễn Hải Long - Gr. 10.2 - Senior Vice-President

 

Members

- Nguyễn Hoàng Hải - 6.1 
- Bùi Lê Dân -  6.2
- Phạm Minh Tú - 6.3 
- Phạm Xuân Thy - 7.1 
- Bùi Ngọc Tố An - 7.2 
- Phan Trọng Nhật Viên -  8.1
- Nguyễn Trần Gia Bảo - 9.1 
- Huỳnh Thiên Cơ - 9.2 
- Nguyễn Ngọc Thảo Vy - 10.1 
- Lê Duy - 11.1 - Thành viên
- Hồ Nguyễn Bảo Anh - 11.1 
- Trần Quang Thiên - 12.1